تاریخچه سرای محله دبستان و مجیدیه

طرح بزرگ مدیریت محله در تاریخ 1/2/90 در محله ما آغاز شد، آقای سید حسن دهقان به عنوان اولین مدیر محله منصوب شد . سرای محله در خیابان دبستان کوچه موحد کاشانی ساختمان فرآموز طبقه دوم ، به عنوان اتاق فکر مشارکت های محله ای با حضور شورایاری محترم محل و هیئت امنا و مدیر محله به ارائه خدمات گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سلامت ، دینی، علمی ، قرآنی، گردشگری، ورزشی، هنری، کارآفرینی و ... به اهالی محل مفتخر هستند .